icon-faxLogoicon-mailScroll-downicon-phoneScroll-downScroll-down

Strijd tegen antibiotica in de veehouderij werpt vruchten af

Antibioticaresistentie in de veehouderij vormt wereldwijd een enorme uitdaging. In antwoord op dit risico definieerde Amcra – het kenniscentrum inzake antibioticagebruik en resistentie bij dieren - ambitieuze reductiedoelstellingen voor het antibioticagebruik in de Belgische veehouderij. In 2018 kon de organisatie de grootste reductie in het gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde optekenen sinds 2011.

Ambitieuze doelstellingen voor daling antibioticagebruik in ‘Visie 2020’

In 2014 definieerde Amcra in haar ‘Visie 2020’-plan drie ambitieuze reductiedoelstellingen voor het gebruik van antibiotica in de veehouderij:

  1. Een daling van het totale antibioticagebruik met 50% tegen eind 2020;
  2. Een daling van het gebruik van kritisch belangrijke antibiotica met 75% tegen eind 2020;
  3. Een daling van het gebruik van met antibiotica gemedicineerde voeders met 50% tegen eind 2017.

Deze doelstellingen werden bovendien onderschreven door de Federale Overheid en alle sectorpartners.

Recorddaling van antibioticagebruik

Het merendeel van de resultaten is erg positief en 2 van de 3 doelstelling zijn intussen gehaald. Voor het totale gebruik van antibiotica kon Amcra een daling optekenen van 12,8% ten opzichte van 2017 en 35,4% ten opzichte van 2011. Wat het gebruik van de kritisch belangrijke antibiotica betreft, viel er een stijging van 34,4% op te tekenen in 2018. In vergelijking met 2011 zien we weliswaar een daling van 79,1% waardoor de vooropgestelde daling van 75% ruimschoots gehaald wordt. Ook het gebruik van de met antibiotica gemedicineerde voeders is sterk afgenomen. De behaalde reductie tussen 2011 en 2018 bedroeg maar liefst 69,8%.

Resultaten antibioticareductie veehouderij.jpg

Nieuw in 2018 is de publicatie van de antibioticagebruiksgegevens verzameld op niveau van de individuele veehouderij voor de varkens-, vleeskalveren-, braadkippen- en leghennensector. Voor de varkenssector kon Amcra al afleiden dat er, dankzij het benchmarkingsysteem, een afname in het gebruik van antibiotica is. Dit wordt bevestigd door de gegevens verzameld in AB Register sinds 2014. “Zoals voor de varkenssector reeds bewezen is, laat het benchmarken toe om meer bewustzijn te creëren bij veehouders en dierenartsen. Dit zal een positieve invloed hebben om een verdere afname in het totale antibioticagebruik te bereiken”, aldus Dr. Fabiana Dal Pozzo, coördinatrice van AMCRA.

Eerste afname van antibioticaresistentie

Dankzij de daling van het gebruik van kritisch belangrijke antibiotica zien we al een duidelijke afname van resistentie tegen deze antibiotica. De resistentie tegen frequent gebruikte antibiotica blijft daarentegen even hoog als in 2011. Dit toont nog maar eens het belang aan dat de sector blijvend inspanningen dient te leveren. Toch is het hoopgevend dat de samenwerking tussen AMCRA, de overheden en alle andere betrokken organisaties tot concrete en positieve resultaten leidt. Dit is een extra motivatie voor alle betrokken partijen die zich engageren voor een verminderd en duurzaam gebruik van antibiotica bij dieren in de strijd tegen antibioticaresistentie.